About us

 

Who we are?
Tangoing Skopje, Association for promotion of Argentine Tango in Macedonia, composed by enthusiastic friends and dancers, is aiming at spreading the culture of tango, conceived not only as dance but аs communication, poetry, music and fashion of life and at enhancing the cultural bridge between Argentina and Macedonia, throughout organization of milongas, tango seminars and events.

What we do?
In 2009 we kick off our activities, group of enthusiastic friends with different professional backgrounds, initiated by Natasha Sardzovski (classical and modern ballet dancer), organizing tango lessons, poetry readings, movies projection and milonga in the Cabaret Mamas, in Skopje. We focus on spreading Argentine tango as dance and we organize several workshops with Argentine maestros in Skopje, raising public awareness of our goals in Macedonia. This is the reason why we were interviewed by various prestigious media (Alfa Television, A1 Television, Kanal 5 Television, Telma Television, AL Sat, Club FM Radio, 1E Magazine, Life Magazine, Tea Moderna Review and Forum Review). Besides, we produce tango choreographies for our tango shows, performing at cultural events such as Karpos Summer Festival as well as opening of the Commercial City Gallery Vero Center and organize tango events, amongst which the Tango Concertino with Johanna Safstrom (violin) and Magdica Dimitrovska (piano) performing Astor Piazzolla. We organize Milonga with traditional tango music, often enriched with projection of tango movies, documentaries, theatre and tango show and building social networks, friendships and tango values amongst tangueras and tangueros in the Balkan region and in the world.

Why?
We believe that tango is a language that unites many people in the world, who truly feel the tango as rhythm and passion. Tango was and always will be Argentine cultural identity; it was born in Buenos Aires in an encounter of synergy of dances and of fusion of different cultures of the world. Today, we are happy to have our place in this cultural network, in this dancing magic, in this mysterious constellation of emotions and persons, rhythm and passion, beyond languages, beyond borders, tangoing worldwide.

 

Quienes somos?
Tangoing Skopje es una Asociación para el Tango Argentino en Macedonia, cuya finalidad es la promoción de la cultura del tango, comprendido no solamente como un baile pero también como comunicación, poesía, música y estilo de vida y el puente cultural entre Argentina y Macedonia, a través de organización de milonga, tango seminarios y eventos.

Qué hacemos?
En 2009 empezamos con las actividades, una compañía de entusiastas amigos, de varias disciplinas profesionales, iniciados por Natasha Sardzovski (ex - bailarina classica y moderna), organizando clases de tango, lecturas de tango poesías, proyección de películas y tango show y milonga en el Cabaret Mamas, en Skopje, la capital de Macedonia. Estamos enfocados en la difusión del tango argentino como baile y por eso organizamos varios workshop con maestros Argentinos. Para que haya una mayor conciencia de las finalidades de lo que hacemos en Macedonia y por lo que creamos, fuimos convocados por varias televisiones y revistas: A1 Television, Kanal 5 Television, Telma Television, Alfa Television, Al Sat, Club FM Radio, 1E Magazine, Life Magazine, Tea Moderna Review y Forum – todos son prestigiosos medios de comunicación. También producimos coreografías de tango para show, bailando tango en festivales como Karpos Summer Festival en Skopje y para la inauguración de Commercial City Gallery Vero Center y organizamos tango acontecimientos, entre los cuales está el Tango Concertino Astor Piazzolla performance de Johanna Safstrom (violin) y Magdica Dimitrovska (piano). Las milongas nuestras son con tango tradicional y muchas veces las enriquecemos con proyección de películas de tango, documentales, tango teatro y show, y construimos redes sociales, amistad y tango y valores entre las tangueras y los tangueros de los Balcanes y en el mundo.

Porque?
Creemos que el tango es un idioma que unifica mucha gente en el mundo, que sienten sinceramente el tango como ritmo y pasión. El tango es la identidad cultural argentina; nació en Buenos Aires, Argentina, en un encuentro de sinergias de bailes y de fusión de diferentes culturas del mundo.  Somos felices de tener nuestro lugar en esa rede cultural, ser parte de esa magia bailante, de esa misteriosa constelación de emociones y personas, ritmos y pasiones, a través de y mas alla idiomas, a través de fronteras, tangueando por todo el mundo.

 

Кои сме?
Тангоинг Скопје е Асоцијација за Аргентинско Танго во Македонија, составена од пријатели и танго вљубеници, чијашто цел е ширење на танго културата, сфатена не само како танц туку и како комуникација, поезија, музика и стил на живот, како и градење на културолошки мост меѓу Аргентина и Македонија, преку организација на милонга, танго семинари и настани.

Што правиме?
Во 2009 започнавме со нашите активности, група пријатели со различни професии и полни со ентузијазам, иницирани од Наташа Сарџовски (поранешна балерина), организирајќи часови по танго, читање на поезија, проекција на филмови и одржување милонга во кабарето Мамас во Скопје, главниот град на Македонија. Најмногу сме сосредоточени на аргентинското танго како танц и затоа организираме повеќекратни работилници со аргентински учители во Скопје, подигнувајќи ја јавната свест за нашите цели во Македонија. Токму поради тоа бевме интревјуирани во неколку престижни медиуми меѓу кои Телма Телевизија, Канал 5, A1 Телевизија, Алфа Телевизија, АЛсат, Club FM Radio, 1E Магазин, Life Магазин, Теа Модерна и Форум. Освен тоа, создаваме танго кореографии за нашите настапи, од кои ги издвојуваме настапот на Културно Лето Карпош и отворање на Трговскиот Центар Веро во 2010, и организираме танго настани, меѓу коишто Танго Концертино Астор Пјацола во изведба на Јохана Сафстром (виолина) и Магдица Димитровска (пијано). Нашите Милонги се со традиционална танго музика, и често ги збогатуваме со проекција на филмови, документарци за танго и театарски танго настапи, така градејќи пријателства и вредности меѓу тангеросите на Балканот и низ светот.

Зошто?
Веруваме дека тангото е јазик, што обединува многу луѓе низ светот, коишто го чувствуваат и доживуваат тангото како ритам и страст. Танго било и секогаш ќе остане неприкосновен аргентински културолошки идентитет; се родило во Буенос Аирес, главниот град на Аргентина, како средба меѓу синергија на танци и меѓу фузија на различни светски култури. Денес, и ние сме среќни затоа што имаме свое место во оваа културна мрежа, во оваа танцувачка магија, во оваа мистериозна констелација на чувства и личности, ритми и страсти, отаде јазиците, отаде границите, ширум светот.